oferta

Oferta

Jako zarządca/administrator swoje obowiązki wykonujemy rzetelnie i według najlepszych standardów zawodowych. Szczegółowy zakres naszych obowiązków ustalany jest każdorazowo zgodnie z życzeniem Zleceniodawcy i spisany zostaje w umowie o zarządzanie lub administrowanie nieruchomością.
Zarządzamy/ administrujemy nieruchomościami wspólnymi, prywatnymi oraz najmem.
Przedstawiamy Państwu przykładowy pakiet usług, jakie oferujemy w ramach umów o zarządzanie/administrowanie.

ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

 • Prowadzenie teczki budynku i jej aktualizacja;

 • Prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym;

 • Zlecanie okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego;

 • Realizacja rocznych planów gospodarczych przyjmowanych przez Wspólnoty oraz bieżące usuwanie awarii i nadzór nad usuwaniem ich skutków;

 • Zapewnienie utrzymania czystości na terenie wspólnoty;

 • Prowadzenie księgowości Wspólnoty;

 • Sporządzenie corocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty;

 • Rozliczanie kosztów utrzymania wspólnoty w tym pobieranych świadczeń i zużywania mediów oraz funduszu remontowego;

 • Rozliczanie indywidualne lokali;

 • Wydawanie zaświadczeń właścicielom nieruchomości w zależności od ich indywidualnych potrzeb;

 • Realizacja umów zawartych przez Wspólnotę na dostawę mediów zewnętrznych takich jak energia elektryczna, cieplna, wywozu nieczystości stałych, dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz dostarczanie gazu itp.;

 • Nadzór i kontrola nad pracami remontowymi odbywającymi się na terenie Wspólnoty.

 

ZARZĄDZANIE/ ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ PRYWATNĄ

 • Przejęcie nieruchomości oraz związanych z nią dokumentów np. umów, książki obiektów, dokumentacji technicznej itp.;

 • Realizacja umów już zawartych przez właściciela nieruchomości/lokalu lub ich renegocjacja;

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego;

 • Prowadzenie księgowości;

 • Przygotowywanie sprawozdań miesięcznych dla właściciela nieruchomości/lokalu;

 • Zawieranie i rozliczanie umów najmu nieruchomości/lokalu;

 • Zapewnienie okresowych przeglądów technicznych wynikających z przepisów prawa budowlanego;

 • Kontrola nad stanem nieruchomości/lokalu w trakcie trwających umów najmu;

 • Realizacja i nadzór nad ustalonymi planami remontowymi i inwestycyjnymi na nieruchomości/lokalu.

ZARZĄDZANIE NAJMEM

 • Przygotowanie nieruchomości/lokalu do wynajęcia;

 • Przygotowanie umowy, protokołu zdawczo – odbiorczego nieruchomości/lokalu;

 • Zawarcie umowy w imieniu właściciela nieruchomości/lokalu;

 • Kontrola nad stanem technicznym lokalu w trakcie trwającej umowy;

 • Usuwanie awarii nieruchomości/lokalu które są po stronie właściciela;

 • Prowadzenie bieżących rozliczeń z najemcą podczas trwania umowy najmu;

 • Zlecanie okresowych przeglądów nieruchomości/lokalu zgodnych z wymogami prawa budowlanego;

 • Bieżąca kontrola wpływów z tytułu realizowanej umowy najmu nieruchomości/lokalu;

 

 

NIP: 783-128-04-54 REGON: 302158807

Copyright © MAKTO. Witosław Janaszek.

panel klienta